Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Poděbrad Troubsko

facebook.com knihovny.cz rostik.cz ctesyrad.cz celeceskoctedetem.cz
Návštěv :
Celkem : 6830
Týden : 22
Dnes : 0
podrobnosti

Knihovní řád

Obecní knihovny Poděbrad

Zastupitelstvo obce Troubsko usnesením čj. 18/14Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád (dále též zkráceně jen jako KŘ):

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické 
a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby: informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní d) informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup na internet.

2. Služby uvedené v článku 2 odst. 1 KŘ poskytuje knihovna registrovaným uživatelům bezplatně, s výjimkou registračního čtenářského poplatku, určeného na pokrytí nákladů registrace. 

3. Veškeré platby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. Registrovaným uživatelem se fyzická nebo právnická osoba stává vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. 

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození u fyzických osob, a název, adresu sídla, identifikační či jiné obdobné registrační číslo a jméno a příjmení osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. 

3. Děti do 15 let jsou povinny doložit k registraci písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. 
Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek, nejíst, nepít, nekouřit, neužívat omamné látky a chovat se se vší slušností.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo zřizovateli knihovny (obec Troubsko).

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny 
a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky a příslušné právní předpisy.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný 
za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

6. Uživatel není oprávněn navštěvovat internetové stránky se závadným obsahem, tj. obsahem urážejícím slušně smýšlejícího občana, jako např. fašistickým, rasistickým, pornografickým apod.),

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. 

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo prostory knihovny si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s právními předpisy,
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny jeho závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu buď ústně či telefonicky u knihovnice nebo přes on-line výpůjční katalog.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to o jeden měsíc a nejvýše třikrát. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, a to po jeho předložení ke kontrole stavu dokumentu. 

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 

2. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do vypůjčeného dokumentu, a to zejména graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 15 dokumentů. 

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, je povinen  uhradit knihovně poplatek z prodlení. Tím není dotčena povinnost k vrácení půjčeného dokumentu, k čemuž bude uživatel písemně vyzván.

4. Jestliže uživatel půjčený dokument nevrátí ani na písemnou výzvu dle článku 11 odst. 3 Knihovního řádu, bude povinnost k vrácení vymáhána právní cestou, přičemž v takovém případě je povinností uživatele uhradit veškeré náklady spojené s vymáháním, vč. nákladů případného právního zastoupení.

5. Do řádného vyrovnání pohledávek uživatele má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna neposkytuje reprografické a jiné kopírovací služby.

 


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu s tím spojenou. 

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo odpovídající finanční náhradu. 

3. Uživatel je povinen uhradit knihovně i všechny další náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb a žádat předčasné vrácení všech půjčených dokumentů.

5. Za poškození či ztrátu knihy účtuje knihovna náhrady podle Ceníku.

6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Ruší se Knihovní řád ze dne 19. 12. 2012.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.


VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Poděbrad.

Poučení o ochraně osobních údajů.


Knihovní řád byl schválen na zasedání zastupitelstva Obce Troubsko dne 16. 11. 2020.

Knihovní řád nabývá účinnosti dne 16. 11. 2020.

 

V Troubsku dne 16. 11. 2020

Mgr. Markéta Bobčíková

starostka obce Troubsko

 

Příloha 1

Ceník

Půjčování knih a časopisů: Bez poplatku

Přístup na veřejný internet: Bez poplatku


Základní registrační poplatky

Na 12 měsíců od data registrace: 

Dospělí: 50 Kč

Děti do 15 roků: 20 Kč

Vystavení nové průkazky na žádost čtenáře: 10 Kč


Sankční poplatky

Poplatky z prodlení 

po 2 měsících od skončení výpůjční lhůty: 20 Kč

po 4 měsících od skončení výpůjční lhůty: 50 Kč 

po 6 měsících od skončení výpůjční lhůty: 100 Kč


Upomínky

Písemná výzva dle článku 11 odst. 3 Knihovního řádu: 100 Kč


Poplatky při poškození knih

Lehčí poškození (stupeň určí knihovnice): výši poplatku určí dle stupně poškození knihovnice 

Poškození s nutností výměny knihy: Pořizovací cena knihy nebo nový výtisk

Ztráta knihy: Pořizovací cena knihy nebo nový výtisk


Sankční poplatky mohou být vymáhány vedle sebe.


Ostatní

Prodej vyřazených kniha a časopisů: Smluvní ceny

 

Příloha 2

Poučení o ochraně osobních údajů


Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Poděbrad (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: 

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa. 

Nepovinné kontaktní údaje: e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání, účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let. 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.  

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).